Algemene voorwaarden

  1. Ross & Woudwijk Advocaten (hierna ‘RW’) is een maatschap. Deze maatschap voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Op verzoek wordt een lijst van maten toegezonden.
  2. Een overeenkomst komt niet eerder tot stand, dan nadat de opdracht door RW is aanvaard. Alle opdrachten van cliënten worden aangemerkt als aan RW verstrekte opdrachten, die worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van RW. De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
  3. In ieder geval bij aanvang van de werkzaamheden is een voorschot verschuldigd, waarvan de hoogte afhankelijk is van de aard en de omstandigheden van de zaak. Het voorschot bedrag zal pas worden verrekend met de einddeclaratie.
  4. De werkzaamheden die RW in het kader van een overeenkomst van opdracht uitvoert, worden, behoudens andersluidende schriftelijk vastgelegde afspraken, in rekening gebracht op basis van bestede tijd vermenigvuldigd met het gebruikelijke, dan wel overeengekomen uurtarief (het honorarium), verhoogd met 6% kantoorkosten en omzetbelasting, alsmede eventuele kosten van derden (belaste en/of onbelaste voorschotten) en reiskosten.
  5. RW is gerechtigd het honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven. In ieder geval worden de uurtarieven van RW jaarlijks (zoals gebruikelijk) per 1 januari geïndexeerd op basis van de inflatiecijfers.
  6. RW declareert, behoudens andersluidende schriftelijk vastgelegde afspraken, haar werkzaamheden maandelijks en hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. RW is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien enige betalingstermijn zonder gegronde, schriftelijk meegedeelde reden wordt overschreden. Indien RW invorderingsmaatregelen neemt, zal de debiteur ten minste 7% (van het betreffende declaratiebedrag) aan invorderingskosten verschuldigd zijn.
  7. RW heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, welke verzekering voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Iedere aansprakelijkheid voor schade is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
  8. Op iedere overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
  9. RW is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.