PRIVACYVERKLARING ROSS & WOUDWIJK ADVOCATEN


Algemeen

Ross & Woudwijk Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Ross & Woudwijk Advocaten verwerkt.

Met deze privacyverklaring informeren wij u onder meer over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft.


Doel verwerking persoonsgegevens

Ross & Woudwijk Advocaten verwerkt persoonsgegevens om juridische diensten aan te kunnen bieden, waaronder de uitoefening van een overeenkomst, dienstverlening te kunnen verbeteren, u te kunnen adviseren en door te verwijzen en om persoonlijk met u te kunnen communiceren.

Uw gegevens zijn nodig om juridische procedures te voeren, om u informatie te verschaffen over uw procedure, voor relevante communicatie betreffende de lopende procedures, en om de betaling af te handelen of een toevoeging te kunnen aanvragen.

In verband met procedures kunnen wij, indien u hiervoor toestemming geeft, andere personen/ organisaties inschakelen.

In asielprocedures of vreemdelingenrechtelijke procedures kunnen uw gegevens worden gedeeld met medewerkers van Vluchtelingenwerk, het Nidos, het IMMO, de Raad voor Rechtsbijstand, behandelend artsen en/ of medewerkers van maatschappelijke of kerkelijke organisaties.

In personen- en familierechtelijke procedures kunnen uw gegevens worden gedeeld met mediators, medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en/ of medewerkers van maatschappelijke organisaties.

Tevens kunnen uw NAW-gegevens, bankgegevens en informatie over de kosten en de betalingen worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Tot slot kunnen uw gegevens worden verwerkt in het geval van werving en selectie (sollicitatie).Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Ross & Woudwijk Advocaten verwerkt de navolgende persoonsgegevens:

Voornoemde gegevens verwerkt Ross & Woudwijk Advocate omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.


Grondslag verwerking persoonsgegevens

Ross & Woudwijk Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:


Met wie delen wij uw gegevens?

Ross & Woudwijk Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een derde partij namens en in opdracht van Ross &Woudwijk Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Ross & Woudwijk Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met een derde partij die namens en in opdracht van Ross & Woudwijk Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Ross & Woudwijk ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn zelf voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.


Beveiliging persoonsgegevens

Ross & Woudwijk Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende en technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

In het geval Ross & Woudwijk gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Ross & Woudwijk Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkingsovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.


Bewaartermijn persoonsgegevens

Ross & Woudwijk Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk vijf jaar na de procedure bewaard worden.

Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.

Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.


Privacyrechten van betrokkenen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te corrigeren.

U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover

-deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;

-de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;

-de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.


U heeft het recht op beperking van de verwerking.

U heeft het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

U heeft het recht gegeven toestemming in te trekken.

U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u richten aan onderstaand e-mailadres.

U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Ross & Woudwijk Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met afgeschermde pasfoto en BSN-nummer.

Ross & Woudwijk Advocaten nemen alleen verzoeken in behandeling welke betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.


Gebruik Social Media

Op de website van Ross & Woudwijk Advocaten (www.rwadvocaten.nl) zijn knoppen en/ of links opgenomen om webpagina’s te kunne promoten of delen of sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. Ross & Woudwijk Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.


Aanpassing privacy statement

Ross & Woudwijk heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van dit privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.


Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. K. Ross

Dit privacy statement is vastgesteld op 25 mei 2018.